Tin nóng
Quyết định số: 17/2013/QĐ-TTg (12.03.2013)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế
Quyết định số: 1199/QĐ-TTg (31.08.2012)

Phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015
Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP (12.04.2012)

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Nghị định số: 27/2012/NĐ-CP (06.04.2012)

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
Quyết định số: 512/QĐ-TTg (29.04.2012)

Về việc giao dự toán ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012
Luật số 22/2000/QH10 (01.01.2011)

Luận Hôn nhân và Gia đình
Nghị định số: 20/2010/NĐ-CP (08.03.2010)

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đồi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.
Số: 114/2006/NĐ-CP (03.10.2006)

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em
Số 90/2010/NĐ-CP (18.08.2010)

Quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Số: 18/2011/NĐ-CP (17.03.2011)

Sửa đổi Khoản 6, Điều 2, Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8-3-2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.
Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Hiện nay, bạn thấy tình hình du lịch trong tỉnh như thế nào?
  Tốt hơn

  Vẫn như cũ

  Kém hơn


Đang Online: 1
Online trong ngày: 20
Online trong tháng: 1648
Tổng lượt truy cập: 5927