Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

KHÁCH DU LỊCH ĐẾN KIÊN GIANG THÁNG 5 NĂM 2017

(18:35 | 15/08/2017)

Trong tháng 5/2017, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 495.743 lượt, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách quốc tế 33.331 lượt, tăng 38,4% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 250.157 lượt, giảm 10,7% so cùng kỳ. Khách lưu trú 245.586 lượt, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Doanh thu 421,5 tỷ đồng tăng 44,6% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 203.797 lượt khách tham quan du lịch, giảm 10,3% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 28.283 lượt, tăng 26,7% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 346,3 tỷ đồng, tăng 35,9% so với cùng kỳ.
Lũy kế 5 tháng, Du lịch Kiên Giang ước đón 1.469.500 lượt khách tham quan, tăng 3,6% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế 173.486 lượt, tăng 13,3% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 1.811 tỷ đồng, tăng 25,5% so cùng kỳ.

 

 

 

Chỉ tiêu

Thực

hiện

tháng

 4

Ước

TH

Tháng

5

Lũy kế từ

đầu năm

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

486.450

495.743

2.469.500

103,6

           Khách quốc tế (lượt)

31.826

33.331

173.486

113,3

   Trong đó: Phú Quốc(lượt)

181.045

203.797

919.829

105,1

           Khách quốc tế (lượt)

26.912

28.283

147.621

113,8

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

255.581

250.157

1.375.338

104,7

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

230.869

245.586

1.094.162

102,3

II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách)

1,5

1,5

1,6

107,3

           Khách quốc tế (ngày/khách)

2,3

2,4

2,5

104,5

III. Doanh thu (tỷ đồng)

349,2

421,5

1.811,0

125,5

           Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

300,3

346,3

1.536,8

122,8

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

456

460

456

103,6

                 Số phòng (phòng)

12.180

12.109

12.109

108,3

P.QLDL