Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

KHÁCH DU LỊCH ĐẾN KIÊN GIANG NĂM 2017, KẾ HOẠCH NĂM 2018

(16:34 | 02/01/2018)

Năm 2017, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang là 6.079.179 lượt, tăng 7,8 % so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách quốc tế 368.207 lượt, tăng 18,9% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 3.165.053 lượt, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 2.716.612 lượt, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Doanh thu 4.582,4 tỷ đồng tăng 24,8% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 2.963.395 lượt khách tham quan du lịch, tăng 11,8% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 318.543 lượt, tăng 19,1 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 3.955,9 tỷ đồng, tăng 27,6 % so với cùng kỳ.


Năm 2018, Du lịch Kiên Giang đặt ra mục tiêu đón 7.100.000 lượt, tăng 16,8% so với năm 2017, trong đó khách quốc tế 430.000 lượt, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 5.900 tỷ đồng, tăng 28,8% so với năm 2017. Trong đó, Phú Quốc đón 3.400.000 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 14,7% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 365.000 lượt, tăng 14,6 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 4.850 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ.
 

 

 

Chỉ tiêu

TH

Năm

2016

Thực hiện

 

 

Kế

Hoạch

Năm

2018

Năm

2017

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

5.637.282

6.079.179

107,8

7.100.00

           Khách quốc tế (lượt)

309.793

368.207

118,9

430.000

   Trong đó: Phú Quốc(lượt)

2.651.318

2.963.395

111,8

3.400.000

           Khách quốc tế (lượt)

267.439

318.543

119,1

365.000

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

2.955.122

3.165.053

107,1

3.950.000

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

2.517.644

2.716.612

107,9

2.915.000

II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách)

1,6

1,7

103,4

1,7

           Khách quốc tế (ngày/khách)

2,4

2,4

100,3

2,5

III. Doanh thu (tỷ đồng)

3.671

4.582,4

124,8

5.900

           Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

3.100,3

3.955,9

127,6

4.850

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

440

506

115,0

700

                 Số phòng (phòng)

11.070

14.739

133,1

18.000

Trần Linh